Lepitus ja konfliktivahendus

lepitusteenus

Lepitust võib kirjeldada kui abistatud läbirääkimist erimeelsuse lahendamiseks, mis aitab konflkti osapooltel vältida tihti aja- ja rahamahukat kohtus käimist.

Lepitaja on erapooletu asjatundja, kelle eesmärk on aidata leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja ei esinda vaidluses kumbagi poolt ega tee protsessi käigus pooltele siduvat otsust ega mõista õigust. Lepitaja on isik, kes osalejate nõusolekul aitab konfliktiga tegeleda, kuid ei kirjuta ette lahendust. Lepitaja toetab poolte läbirääkimisi, pakkudes selleks kindlat tugistruktuuri. 

Lepitust iseloomustab:

Vabatahtlikkus

Vastupidiselt kohtuprotsessile võivad osapooled lahkuda igal hetkel, igal põhjusel või isegi põhjuseta. Keskendutakse vajadustele ning võimalikele lahendustele.

Sõltumatus ja erapooletus

Lepitajal on keelatud toetada ühte osapoolt rohkem kui teist, või eelistada ühte lepituse tulemust teisele.

Konfidentsiaalsus

Lepitusprotsess on rangelt konfidentsiaalne.

Pakun lepitusteenust nii organisatsioonis ilmnevate konfliktide lahendamiseks kui klassikalist ärilepitust mistahes varalistest vaidlustest tulenevate tüliküsimuste lahendamiseks.