Lepitusteenus – mis, kellele ja kuidas?

Lepitusteenuse pakkuja on koolitatud, neutraalne kolmas isik, kes aitab inimestel vaidlusi lahendada. Vahendaja ei võta seisukohta, vaid abistab osapooli läbirääkimiste pidamisel, et leida lahendus, mis vastab kõigi osapoolte vajadustele. Lepitaja kasutamine on riigilõivuvaba ja pooled lepivad tasus kokku omavahel. Mis on aga kõige olulisem – see aitab säilitada suhteid ning saavutada tulemusi läbirääkimiste teel, hoides kokku raha ja aega, mis muidu kuluks kohtumenetlusele.

Lepitust kasutatakse sageli ka töövaidluste lahendamiseks, sest see on mitteametlik ja konfidentsiaalne protsess. See tähendab, et pooled saavad oma probleeme avatult arutada, kartmata tekkivate erimeelsuste avalikuks tulemist. Samuti võib lepitaja aidata pooltel jõuda lahenduseni, mida nad ei oleks saanud iseseisvalt saavutada.

Kellele on mõeldud lepitusteenus

Lepitusteenust töökohal võib kasutada mis tahes tüüpi tööandja, olgu see siis väikeettevõte või suurkorporatsioon. Seda kasutatakse sageli kolleegidevaheliste konfliktide lahendamiseks, kuid võib kasutada ka juhtkonna ja töötajate vaheliste probleemide lahendamiseks, sealhulgas töölepingust tulenevate vaidluste korral.

Lepitaja kasutamine erinevates inimestevahelistes suhtlusolukordades

 • Kui kaks osapoolt on konfliktis ja ei suuda ise kokkuleppele jõuda, võib lepitajast olla kasu suhtlemise hõlbustamisel ja seega lahenduse poole liikumisel.
 • Kui üks pool tunneb, et teine pool ei kuula teda või ei võta tema muret tõsiselt, võib lepitaja aidata tagada, et mõlemad pooled oleksid ära kuulatud ja et probleemile pööratakse vajalikku tähelepanu.
 • Kui emotsioonid on tugevad ja on oht, et olukord eskaleerub, võib lepitaja aidata pingeid hajutada ning hoida osapooled rahulikena ja keskenduda probleemi lahendamisele.
 • Kui poolte vahel puudub usaldus, võib lepitaja aidata luua usaldusliku keskkonna, kus pooled tunnevad end mugavalt ja saavad avameelselt suhelda.
 • Kui situatsiooni lahendamine eeldab täielikku neutraalsust ja konfidentsiaalsust.

Mis on lepitusteenuse lõpp-eesmärk?

Lepitusteenus on vabatahtlik vaidluste lahendamise protsess ja oluline vahend, mis aitab vaidluse osapooltel jõuda jätkusuutliku lahenduse ja kokkuleppeni kohtuväliselt. Lepitusteenuse kaudu saavad pooled arutada käsitletavaid küsimusi konfidentsiaalses keskkonnas neutraalse lepitaja ehk lepitusteenuse pakkuja abiga. Lepitaja ülesanne on edendada kahe poole vahelist suhtlust, teha kindlaks ühised huvid ja võimalikud kompromissvaldkonnad ning aidata pooltel jõuda allkirjastatud kokkuleppeni, mida mõlemad osapooled aktsepteerivad. See protsess aitab vähendada vaenulikkust, säästab suhteid ja soodustab koostööd endiste vastaste vahel. Samuti aitab see pikemaajalise kohtuvaidluse vältimisega säästa aega ja raha.

Erinevalt kohtu- ja vahekohtumenetlusest ei ole lepitajal volitusi teha poolte tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Lepituse tulemus on täitmisele pööratav ainult siis, kui pooled on jõudnud kokkuleppele. Läbirääkimised on erinevalt kohtumenetlusest konfidentsiaalsed. Lepitustegevus toimub lepitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Mis teemadel ärilepitust kasutatakse?

Ärilepitust saab kasutada mh järgmiste vaidluste lahedamiseks:

 • Erimeelsused ja vaidlused aktsionäride ja osanike vahel. Partnerite erimeelsused võivad äritegevusele laastavalt mõjuda. Oluline on lahendada kõik konfliktid kiiresti ja professionaalselt, et vältida pikki ja kulukaid vaidlusi.
 • Omandiga seotud vaidlused (nt võlad, ja muud varakogumitega seotud probleemid).
 • Kahjunõuded.
 • Müügilepingutest tulenevad vaidlused.
 • Ettevõtetevahelised lepingulised vaidlused, sh üürilepingutest tulenevad vaidlused.

Põhjused miks lepitusteenuse kasutamine kasuks tuleb?

 • Lepitaja ei tee siduvaid otsuseid (erinevalt kohtutest või vahekohtust).
 • Aitab säilitada ja parandada osapoolte vahelisi suhteid.
 • Arutelu on konfidentsiaalne.
 • Edendab koostööd endiste vastaste vahel.
 • Paindlikkus kõigi osapoolte vajadusi rahuldava lahenduse leidmisel.
 • Väldib pikki kohtuvaidlusi, säästes aega ja raha.